PROGRAM Program ramowy   |   Sesje plenarne   |   Panele dyskusyjne   |   Forum Biznesu PW   |   Inne wydarzenia programowe   |  

Wśród wydarzeń towarzyszących Europejskiego Forum Nowych Idei będą: 

SPOTKANIE GRUPY PRACODAWCÓW EUROPEJSKIEGO
KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO - BIZNES I ETYKA

Niedawny kryzys finansowy wykazał konieczność stosowania przez biznes szczególnych wymogów etycznych. Rosną oczekiwania społeczne wobec firm i przedsiębiorców, wzrasta także presja regulatorów. Biznes powinien się odnieść do tych oczekiwań z najwyższą uwagą. Ale jaka konkretnie powinna być ta odpowiedź? Dyskutować o tym będą członkowie Grupy Pracodawców EKES, a wraz z nimi wiele wybitnych osobistości środowiska akademickiego, świata biznesu i polityki, m.in. EUROCHAMBERS, BUSINESSEUROPE, EuroCommerce.

Punktem wyjścia do dyskusji będą praktyczne doświadczenia przedsiębiorców z Polski i całej Unii Europejskiej. Ponadto przedmiotem rozważań będą następujące pytania:
  • Czy przedsiębiorcy muszą przestrzegać zasad etyki? Czy nie wystarczy, że będą respektować wymogi prawa? 
  • Jak zdefiniować po kryzysie odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstwa?
  • Co może nam przynieść wymiar europejski odpowiedzialności społecznej?
29 września 2011, godz. 14.00-17.00
 

 
PETER SCHWARTZ - MICHAŁ BONI.
SCENARIUSZE PRZYSZŁOŚCI ŚWIAT I POLSKA 2030. 
 
 
Jak może wyglądać jutro? Co nas może zaskoczyć? Skąd mogą nadejść nowe zagrożenia? Jak się przygotować na spotkanie z nieznanym? Gdzie mogą pojawić się nieoczekiwane szanse i jak możemy się przygotować, by je wykorzystać? Przyszłość świata i Polski z dwóch różnych perspektyw.

Jako punkt wyjścia proponujemy raport „Polska 2030” pod redakcją Michała Boniego  i „Inavitable Surprises”, książkę  Petera Schwartza, w której opisuje, jakie nieoczekiwane zmiany czekają świat w najbliższej przyszłości.

29 września 2011

Hernando  de soto – Janusz lewandowski.  czy świat może być bardziej sprawiedliwy?

Czy rewolucje i zamieszki w krajach północnej Afryki to wstęp do sięgania po miejsce przy stole sytego świata? Jak powinna wyglądać harmonijna współpraca krajów dobrobytu i krajów biedy? Jaki model gospodarki wolnorynkowej mógłby pomóc krajom Południa w dojściu do względnej zamożności?
Spór pomiędzy przedstawicielem Południa a reprezentantem sytej Europy. Oko w oko spotkają się wybitny peruwiański ekonomista Hernando de Soto i Janusz Lewandowski – Komisarz ds. budżetu UE.

29 września 2011

   
AKADEMIA OBYWATELSKA INSTYTUTU LECHA WAŁĘSY 

Akademia Obywatelska to międzynarodowa szkoła letnia organizowana przez Instytut Lecha Wałęsy. Uczestnikami AO są młodzi liderzy życia publicznego z krajów Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego. Tematem tegorocznej edycji jest refleksja nad odpowiedzialnością w życiu publicznym.

28 września – 2 października 2011


 
ARBITRAŻ MIĘDZYNARODOWY W XXI WIEKU: CZY TO KONIEC Z POLITYKĄ SPLENDID ISOLATION?

Szczyt europejskich instytucji arbitrażowych organizowany przez Sąd Arbitrażowy Lewiatan pod patronatem Krzysztofa Kwiatkowskiego, Ministra Sprawiedliwości RP oraz Radosława Sikorskiego, Ministra Spraw Zagranicznych. W tym precedensowym w historii europejskiego arbitrażu wydarzeniu uczestniczyć będą szefowie wiodących europejskich instytucji i stowarzyszeń arbitrażowych, m.in. ICC, LCIA, Milan, ASA, DIS, VIAC, SCC, CIArb, PCA, IFCAI, ArbitralWomen, Madrid, UIA. Dyskusja będzie miała na celu wypracowanie wspólnego stanowiska wobec polityki legislacyjnej Unii Europejskiej.
 
Środa, 28 września, godz. 10:30

 
INTEL CHALLENGE EUROPE 

Konkurs dla studentów na najlepszy biznes plan, organizowany we współpracy z uczelniami i organizacjami działającymi na rzecz przedsiębiorczości w Europie. Jego celem jest wyłonienie nowego pokolenia przedsiębiorców i pobudzanie innowacyjności poprzez zaszczepianie nowych zainteresowań i inspirowanie projektów technologicznych o dużym potencjale biznesowym i możliwościach komercjalizacji. Wyłonieni 28 września w Sopocie laureaci europejskiego konkursu zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w światowej edycji Intel®Global Challenge@UC Berkeley, która odbędzie się w listopadzie br.

26-28 września 2011

 
VI KONGRES ZARZĄDÓW SPÓŁEK GIEŁDOWYCH 

Kongres Zarządów Spółek Giełdowych SEG jest ważnym dorocznym wydarzeniem środowiska giełdowego. Uczestniczą w nim prezesi i członkowie zarządów spółek giełdowych oraz innych podmiotów i instytucji rynku kapitałowego. Corocznie biorą w nim udział także wybitni ekonomiści, ludzie biznesu i przedstawiciele rządu. Jest to miejsce dyskusji o rynku kapitałowym, jego rozwoju i związanych z nim zagadnieniach. Kongres nie tylko gwarantuje wysoki poziom merytoryczny, ale pełni również ważną funkcję integracyjną dla środowiska związanego z rynkiem kapitałowym.

29 września 2011

 
KONKORDIA – FORUM WSPÓŁPRACY 

Forum Współpracy odbędzie się w ramach projektu Konkordia – ruchu społecznego, który działa na rzecz poprawy jakości organizacji pozarządowych w Polsce, inicjuje dialog III Sektora z przedstawicielami biznesu, samorządami lokalnymi oraz instytucjaminaukowymi. Wśród prelegentów sopockiej konferencji wystąpią zarówno eksperci polscy, jak i zagraniczni, m.in. Pepa Torres – prezes Fundacji Luis Vives. Podczas spotkania będą podejmowane tematy związane ze współpracą międzysektorową, będzie to też okazja do podsumowania rocznej pracy Grup Roboczych. Wydarzenie odbędzie się pod patronatem prof. Jerzego Buzka, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

27-28 września 2011

 
OGŁOSZENIE RAPORTU "ROLA SEKTORA W PODNOSZENIU KONKURENCYJNOŚCI POLSKI - "WPŁYW CLOUD COMPUTING NA GOSPODARKĘ"  

Raport został opracowany przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową we współpracy z polskim oddziałem firmy Microsoft oraz szerokim gronem ekspertów z różnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego, w których wysokie technologie odgrywają niebagatelną rolę. Raport skupia się na czterech obszarach takich jak: edukacja, zdrowie, administracja oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Zawiera on analizę wpływu nowoczesnych technologii, takich jak przetwarzanie w chmurze obliczeniowej, na wzrost konkurencyjności, wydajności oraz skuteczności w adresowaniu potrzeb dzisiejszego konsumenta, przedsiębiorcy i obywatela.

29 września 2011

 
DEBATA ENERGETYCZNA - PEJZAZ ENERGETYCZNY POLSKI 2020-2050

Co powinno dominować w pejzażu energetycznym Polski za 20 i 40 lat ?.  Jak uwzględnić ograniczenia polityki klimatycznej UE oraz możliwości, które dają własne zasoby, znane i potencjalne- jak gaz łupkowy.  Czy Polska powinna wzorować się na strategii Niemiec, które zrezygnowały z energetyki jądrowej, czy wybrać wariant skandynawski i brytyjski, krajów, które kontynuują programy atomowe. Dlaczego energetyka wiatrowa rozwija się w Polsce znacząco  wolniej niż w Niemczech? Czy dążyć do samowystarczalności energetycznej, czy przewidzieć import energii? Jak sfinansować inwestycje przy ograniczonych możliwościach wsparcia ze środków publicznych?  Jak budować poparcie społeczne? Jaki będzie koszt energii i czy nie zabije konkurencyjności polskiego przemysłu? Jak przekonać UE do naszej strategii? – to pytania, na które odpowiedzi będziemy szukać w trakcie debaty.

28 września 2011


 


Na niektóre z tych punktów programu mogą obowiązywać dodatkowe zaproszenia. 

© 2011 PKPP Lewiatan - Wszelkie prawa zastrzeone